Nobunaga no Shinobi | Weekly Idol Episode 172 | Dc Nation, Vol. 2 #0A (Wk18)